Hjälp oss att skapa framtiden

För att bygga ett bättre Evernote behöver vi dig.

GÅ MED I BETA-PROGRAM

Bra verktyg börjar med bra idéer.

Vill du bidra till framtida versioner av Evernote? Kan du stå ut med enstaka buggar? Då kan du gå med i vårt betaprogram! Du får testa nya versioner av Evernote innan de släpps för att hjälpa till att avgöra vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Berätta om dig själv så kontaktar vi dig när vi har en beta som passar. Frågor? Se våra vanliga frågor.

*Gäller inte Evernote Business-konton. Se vanliga frågor och svar.

På vilka enheter/plattformar skulle du vara intresserad av betatesta Evernote? Välj alla som gäller.

Hur brukar du använda Evernote?

Hur ofta använder du Evernote?

TILLÄGG TILL EVERNOTES ANVÄNDARVILLKOR

TIDIGT TESTPROGRAM

Detta tillägg till Evernotes användarvillkor ("tillägg") reglerar din tillgång till och användning av en icke-offentlig, inte allmänt tillgänglig, tidig prototypversion av Evernote-tjänsten (kallas gemensamt för "Prototyptjänsten"). Ändringarna införlivas i användarvillkorna mellan Evernote och dig från och med det datum du godkänner detta tillägg ("tilläggsdatum").  

Du är inbjuden att utvärdera prototyptjänsten som börjar på tilläggsdatumet och slutar på det (a) datum som Evernote lanserar en offentlig betaversion av prototyptjänsten eller (b) Evernote avslutar detta tillägg i enlighet med avsnitt 8 nedan ("utvärderingsperioden").

Alla termer med inledande versaler i detta tillägg har de betydelser som anges här, i Evernotes användarvillkor eller annat tillämpligt avtal som gäller din användning av Evernote-tjänsten (kallas gemensamt för "standardvillkoren"). Standardvillkoren gäller för prototyptjänsten, om inte annat avtalats. Om det finns konflikter mellan tillägget och standardvillkoren, gäller tillägget endast med avseende på prototyptjänsten, och standardvillkoren reglerar övriga frågor. Detta tillägg ska inte tillämpas på någon annan tjänst än prototyptjänsten.

Du måste klicka på “Jag accepterar”, markera en ruta som anger att du har läst och godkänt tillägget eller på annat sätt ange att du godkänner tillägget för att få tillgång till prototyptjänsten. Genom att godkänna tillägget godkänner du villkoren som anges här

1. Licens. Evernote ger dig härmed en begränsad, icke-exklusiv licens som inte kan licensieras eller överlåtas men som kan återkallas för att få tillgång till och använda prototyptjänsten internt under utvärderingsperioden. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta tillägg har du ingen rätt att komma åt eller använda prototyptjänsten.  Förtydligande: Evernote och dess licensgivare äger rättigheterna och äganderätten till prototyptjänsten. Evernote förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i detta tillägg.

2. Användning och ansvar.  Du bekräftar att du ansvarar för användning och tillgång till prototyptjänsten som härrör från ditt konto.  Prototyptjänsten (inklusive namn på funktioner i prototyptjänsten) är konfidentiell information som tillhör Evernote och den är en experimentell förhandsversion som kanske inte fungerar som väntat.

3. Handelshemligheter och konfidentialitet. Du bekräftar att prototyptjänsten är konfidentiell och tillhör Evernote samt att den innehåller handelshemligheter. Du bekräftar härmed att du inte kommer att avslöja någon information om prototyptjänsten (inklusive, men inte begränsat till, dess existens, namn, design och prestanda, resultaten av eventuella prestanda/benchmarktester och eventuella behörighetskoder eller licensnycklar) för tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från Evernote. Du ska behandla all information om prototyptjänsten som tillhandahålls av Evernote som konfidentiell information som underkastas sekretessvillkoren i standardvillkoren.

4. Feedback. Feedback och annan information som som du tillhandahåller eller som Evernote kan utröna i samband med detta tillägg kan användas av Evernote för att förbättra eller förbättra tjänsten och Evernote har en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande rättighet och licens att använda, modifiera och på annat sätt utnyttja sådan feedback och information utan restriktioner, förutsatt att offentliggörandet av sådan återkoppling eller information som kan kopplas till dig är enligt ömsesidig överenskommelse mellan dig och Evernote.

5. Support och uppdateringar.  Utan hinder av något som talar emot detta i standardvillkoren:

a.    Evernote är inte skyldiga att stödja eller tillhandahålla supporttjänster till dig i samband med prototyptjänsten. Evernote kan dock göra sådana tjänster tillgängliga efter eget gottfinnande.

b.    Evernote kan från då och då göra uppdateringar, förbättringar och/eller modifieringar av prototyptjänsten och kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla sådana uppdateringar till dig men är inte skyldiga att göra det. Sådana uppdateringar, förbättringar och/eller modifieringar av prototyptjänsten omfattas av alla villkor i detta tillägg, inklusive men inte begränsat till, begränsningarna angående din användning av prototyptjänsten och Evernotes garantifriskrivning.

6. Ansvarsbegränsning. EVERNOTE OCH DESS LICENSGIVARE ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED DETTA TILLÄGG ELLER ANVÄNDNINGEN AV PROTOTYPTJÄNSTEN, OAVSETT OM DE UPPSTÅR PÅ GRUND AV KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAN ÅTGÄRD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV ELLER FELAKTIGHETER I DATA, AVBROTT I TJÄNSTEN, FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG ÄVEN OM EVERNOTE MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

7. Garanti. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT PROTOTYPTJÄNSTEN ÄR I ETT TIDIGT UTVECKLINGSSTADIUM, ATT DEN ÄR EXPERIMENTELL OCH ATT EVERNOTE INTE GARANTERAR PROTOTYPTJÄNSTEN PÅ NÅGOT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PRESTANDA ELLER FUNKTIONER. EVERNOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR PROTOTYPTJÄNSTEN, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.

PROTOTYPTJÄNSTEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK FÖR UTVÄRDERING OCH TESTNING, OCH PÅ GRUND AV DESS EXPERIMENTELLA TILLSTÅND REKOMMENDERAR VI DIG ATT INTE FÖRLITA DIG PÅ PROTOTYPTJÄNSTENS FUNKTIONER ELLER PRESTANDA. DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDA PROTOTYPTJÄNSTEN MED FÖRSIKTIGHET OCH ATT VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA INTEGRITETEN HOS DATA, MASKINVARA OCH PROGRAMVARA I DRIFTMILJÖN. DU SAMTYCKER ÄVEN TILL ATT EVERNOTE INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR ELLER SKADOR I SAMBAND MED FÖRLORAD VINST, INTÄKTER, DATA ELLER ANVÄNDNING ÄVEN OM EVERNOTE HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

8. Giltighetstid och uppsägning. Evernote har rätt att, efter eget gottfinnande, säga upp detta tillägg omedelbart med eller utan orsak genom skriftligt meddelande till dig.  Dessutom ska detta tillägg upphöra automatiskt när Evernotes användarvillkor upphör mellan dig och Evernote. Avsnitt 3 och 5 - 9 fortsätter att gälla även om detta tillägg upphör eller går ut.

9. Kommersiell tillgänglighet. Ingenting i detta tillägg säger att Evernote måste göra prototyptjänsten kommersiellt tillgänglig på ett visst datum. Evernote ger inga sådana utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende en kommersiellt tillgänglig version. Ingenting i detta tillägg ger dig rätten att använda en kommersiellt lanserad version av prototyptjänsten eller några komponenter därav, om och när sådana finns tillgängliga. Användning av en sådan kommersiell produkt ska omfattas av Evernotes användarvillkor eller andra villkor som Evernote kräver i samband med en sådan tjänst.

[Slut på tillägget]

Det nya användargränssnittet är jättebra för att skriva och redigera anteckningar. En mycket bättre upplevelse än tidigare. Härligt! - Matt (Beta-testare)

Vanliga frågor och svar

Har du inget Evernote-konto?

Registrera dig nu för att samla idéer var som helst och hantera uppgifter med lätthet.

REGISTRERA DIG GRATIS